Finanční gramotnost

Stává se vám, že občas nerozumíte pojmům z oblasti financování a stavebního spoření?

Půjčka / úvěr

Forma dočasného zapůjčení peněžních prostředků s předem pěvně stanovenými pravidly. Půjčky se dále dělí na účelové (např. koupě auta) a neúčelové (půjčka na cokoliv)

Hypotéka

Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastější využití hypotečního úvěru je financování bydlení.

Refinancování hypotéky

Jedná se splacení stávajícího hypotečního úvěru či více úvěrů a půjček do jednoho nového hypotečního úvěru.

Překlenovací úvěr / Meziúvěr

Jedná se úvěr na řešení svých bytových potřeb čerpaný ještě před splněním podmínek stanovených stavební spořitelnou. (např. s akontací 0%) Úvěr je možné čerpat ihned po uzavření stavebního spoření

Konsolidace

Sloučení více půjček, závazků z kreditních karet a limitů kontokorentů do jedné nové půjčky. Správně nastavená konsolidace zajistí nižší měsíční splátku a také výrazně sníží celkový přeplatek.

Stavební spoření

Zhodnocení financí s garantovaným úrokem, pevnou dobou spoření (6 let) a statním příspěvkem ve výši až 2.000 Kč ročně. V případě potřeby může klient využít výhodný účelový úvěr na financování bydlení.

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr pro zajištění financování bydlení. Po splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření a podmínek stavební spořitelny, získá klient výhodný úvěr bez zajištění s pevnou dobou splatnosti a pevným úrokem.

Úroková sazba

Úroková sazba je procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Úroková sazba určuje kolik musí dlužník zaplatit věřiteli za smluvně stanovenou dobu půjčky, úvěru či hypotéky.

Dlužník

Dlužníkem může být fyzická i právnická osoba, která podpisem smlouvy o půjčce, úvěru, hypotéce či jiného závazku se zavazuje k uhrazení dluhu vůči věřiteli. Neuhradí-li dlužnou částku do stanoveného termínu, stává se z něj neplatič.

Ručitel

Je osoba, která na sebe vezme povinnost uspokojit pohledávku vůči věřiteli, když tak nesplní dlužník. Zjednodušeno napsáno, ručitel se zavazuje uradit závazky dlužníka, v případě, že ten je nebude splácet.

Přistupitel

Je osoba, která pomáhá dlužníkovi při získáním úvěru / hypotečního úvěru. Nejčastěji se jedná o navýšení prokazatelného příjmu v žádosti o úvěr na bydlení u hypotečního úvěru.

Zástavce

Majitel nemovitosti, který je ochotný vložit do zástavy ve prospěch banky / stavební spořitelny svoji nemovitost a zajistit tak dluh za dlužníka pro případ, že jej nebude dlužník splácet.

Věřitel

Věřitelem může být fyzická i právnická osoba., která je oprávněna po dlužníkovi vyžadovat plnění.

Akontace

Částka která je složena jako první při uzavření úvěru. Nejčastěji je využívána v leasingových nebo úvěrových smlouvách. Akontace = vlastní finanční zdroje žadatele o úvěr.

Bonita

Finanční ohodnocení a důvěryhodnost klienta (žadatele o úvěr, půjčku či hypotéku). Vyjadřuje tak jeho solventnost, kredibilitu, schopnost a ochotu dostát svým závazkům.

Zástava nemovitosti

Ručení nemovitostí ve prospěch banky.. nemovitosti tedy funguje jako určitá pojistka. Nejčastěji se jedná o financovanou nemovitost (byt, RD, pozemek). .

LTV

Poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. (např. odhadní cena bytu =1.000.000 Kč při LTV 80% =800.000 Kč)

RPSN

Zkratka roční procentní sazba nákladů. Je číslo, které má umožnit dlužníkovi lépe vyhodnotit výhodnost / nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který dlužník zaplati za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

List vlastnictví

Zkratka LV, je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v určitém katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území. Za vystavení LV se hradí správní poplatek. LV jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času.

Katastrální úřad

Je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky. Rozhoduje o vkladech a záznamech do něj, činí v něm poznámky, opravuje chyby apod. Dále např. spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Katastrální mapa

Je mapové dílo velkého měřítka, obsahem je polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem a body polohového bodového pole. 

Kontokorent

Kontokorent (též kontokorentní úvěr) který je ve finančnictví doplněk k běžnému účtu. Který klientovi umožňuje čerpat peníze z běžného účtu i v případě, že nemá na účtu dostatečnou hotovost.

Anuitní splátka

Stálá platba hrazena v pravidelných časových intervalech po dané období úvěru.

Kreditní karta

Je platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat. Tato platební karta se vyznačuje rychlými penězi, avšak vyšším úrokem.

Lichva

Závazek nepřiměřený vůči celkové splacené částce. Nejčastějším příkladem jsou půjčky s obrovskými úroky, například 100 % za každý den. Termín je často spojován s nebankovními půjčkami.

SJM

Zkratka označující společné jmění manželů. Pokud manželé před uzavřením sňatku neuzavřou předmanželskou smlouvu, tak mají právě SJM.

Zúžené SJM

Vzniká notářským zápisem. Je zpravidla řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Smlouvy mohou například snížit dopady podnikatelských rizik jednoho z manželů na rodinu, mohou vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu manželství, či řeší situaci před rozvodem.

Úředně ověřený podpis

Úředně ověřený podpis (proces se nazývá někdy jen legalizace podpisu). Úřední orgán ověřuje pravost tak, že se před ním listinu příslušná osoba vlastnoručně podepíše (případně před tímto orgánem uzná podpis na listině za svůj vlastní) a orgán ověří její totožnost. Popis v ČR si můžete nechat ověřit na obecním úřadě, na vybraných poštách, u notáře nebo u advokáta.

Vidimace (ověření) listiny

Úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimace se na vidimované (ověřované) listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Ten, kdo provádí vidimaci, za obsah listiny neodpovídá..

Registr dlužníků

Databáze všech typů klientů – právnických osob a fyzických osob – občanů i podnikatelů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s nějakým poskytnutým úvěrem, půjčkou i hypotékou. registry dlužníků evidují všechny závazky, ať už je dlužník po splatnosti se svými závazky, či nikoli. Z registru čerpají data o žadateli o úvěr všechny banky v ČR.

Nebankovní půjčka

Jedná se o zápůjčku poskytovanou jiným subjektem než bankou. Pro tyto úvěry jsou typické benevolentnější podmínky (bez doložení příjmu, záznam v registrech) pro získání, avšak s vyšší úrokovou sazbou a jinými specifickými podmínkami.

Nebankovní hypotéka

Podobné specifikace jako nebankovní půjčka. Jen se zástavou nemovitosti. Zastavovaná nemovitost musí být ve vlastnictví žadatele o hypotéku

Registr Solus

je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.